aprinkti

aprinkti
apriñkti, àprenka (apreñka), -o tr. K; Q167, H173, SD198, B, Sut 1. , Pb kiek nurinkti: Nueik agurkus apriñkt Gs. Jau gal ir àprinktos yr mėlynės Erž. Iš ryto buvo aviečių, dabar vaikų àprinkta, àprinkta Gl. Giliukus išneš, išnarinės, ir taip jau àprinkta Krkn. Malkas visas apriñko Dglš. Obuolių nereikia kratyt, reikia apriñkt, tai ilgiau stovės JnšM. Jau apriñko riešutus Btrm. Po dvi obelis àprenkam – stiprūs, macnūs obuoliai Dv. N’àprinktas medis KII261. Mažai jų (viržių) možna pririnkt: aprinktì labai Str. Lietuviai, nakčia pagal palaidojusys kūnus ir grobį aprinkusys, auštant ties mūrais Kijevo sustojo S.Dauk. | Šitie popierėliai (musgaudžiai) àprenka muses Ėr. | prk.: Mirtis jau apriñko keletą tų gėrovų (keli begerdami jau mirė) Gs. Apriñks Dievas senius (vienas paskui kitą išmirs senieji) – Dievui visi geri Lkm. | refl.: Uogos dabar apsiriñkę Ds. Jau braškės biškį apsiriñko: vienas ateina, kitas, tai vis uogikę Vdk. Kap apsiriñko obuoliai geresni, tai ir itiej geri Arm.nuimant apnaikinti, pašalinti: Tik apreñkam vakare [Kolorado vabalus], rytą i vėl anys skrenda Ad. Plaikstos su vyrais, o vaikams utų neàprenka Šts. 2. aplasyti: Vištos apriñko sėjant rugių pakraščius, dabar ir reti Ds.po kiek imant suėsti (ką padėliotą, išbarstytą): Grūšeles apriñko telyčia Dglš. Ateina ana (lapė), te apreñka, apėda, o kapkono nekliudo Dgč. | refl.: Apsiriñko mėsa (nebėra, suvalgyta, kur tik jos kiek buvo) Lp. 3. didumą paimti, pašaukti: Iš kaimo visus geruosius vyrus aprinko [karui] . 4. Kp, Al rasti, skirtis tinkamą: Apriñk man kur gerą arklį – pirksiu Rm. Vison parapijon tokio žmogaus neàprenku, kap jis (labai geras) Lp. Aš neàprenku, kas už jį gudriau pakalbėtų Jnšk. Tas kelmas apriñktas didesnis, nebegali išraut Lnkv. Alksniokas buvo vienas apìrinktas Strn. Apriñki vietelę, apriñk bernužėlį JV29. Tada mirdamas pavadino pas savęs sūnus visus tris palaiminti ir aplemti laimą, kaip tur dėl savęs pačias aprinkti BsPII53. Praustis tik vieną šaltinį buvo aprinkę LTI185. Eidamas žiūriu, kur triobos statyt, tai šitą vietą aprinkaũ Ob. Marija gerą dalį aprinko, kuri nuog jos nebus atimta VlnE167. Anys pirmosias vietas aprinklavo VlnE115. Idant kiekvienas [pakviestasis] aprinktų sau galiausią vietą DP341. Kursai vietą aprinkai PK95. Idant jis žinotų pikt atmesti, o ger aprinkti VlnE148. | refl. tr. N, Š, RtŽ, Rd, Slk, Antz, Kp: Apsiriñko vardą Magdelena Krš. Apsiriñk paną, nevaikščiok vienas Vn. Tu rasi jau turi kurią apsiriñkęs? Rg. Vienan kaiman apsiriñko mergaitę Rod. Apsirinkaũ sau mergelę iš viso pulkelio Sdk. Toks ten iš jo ir jaunikis: žmonos savoj parapijoj negalėjo apsiriñkt Srv. Nesiženija – apsiriñkęs neturi Vb. Bara man tėvelis ir motinėlė, kad apsirinkaũ sau mergužėlę (d.) Ps. Pavasarį parskrido – tujau ans (varnėnas) apsìrenka vietą, tujau deda kiaušelius Sd. Nakvynei apsirinkau gerą vietą . Jie apsirinko šakotą eglę ir apsinakvojo ant jos LTR(Žm). Apsirinkaũ savo buvimą Vs. Ne tą kelią apsirenkì, kursai laimėn veda BM452. Daleista apsiriñkti darbai tokie, kokių nori ir kada nori A.Baran. Kad aš jums po akių dedu gyvastį ir smertį, kad jūs gyvastį sau apsirinktumbit brš.refl. Sut būti, atsirasti pasiryžusiam, pajėgiančiam ką padaryti: Vos àprenkas ižg šimto vienas, kuris pildytų įsakymą jo DP39. Apsirinkęs ant ko SD315. 5. paskirti iš daugelio (kokioms pareigoms): O kodel jaunesnių neapreñka [dirbti]? Pb. Jį apriñko brigadyrium Vdn. Petrą apriñko seniūnu Sv. Senį vilką aprinko klausytoju LTR(Lp). Susrenka visas kiemas, kataras [skerdžius] geriausiai patinka, tą ir àprenka Grv. Aš tave aprenku sau už tėvą S.Dauk. Bitės pačios apreñka motiną Vdn. Kariau už mus vyras macnas, kurs nuog Dievo est aprinktas 396. Jis žinosi ne žydų pačių ant karalystės aprinktas BPI110. Norėjo aprinkt jo ažu mesijašių SPI34. Kunigas buvo àprenkamas pagal zokano DP27. Aprinktas karalium MP89. Įstatau, aprinku kitą ant būklės, ant vietos kieno SD165. Aprinko tave, kad pabudavotumei namus Ch1Krn28,10. | refl. tr.: Aprenkuos tave sau už motiną P. 6. Dsn, Str, Lp apvogti, apiplėšti: Milicija [jį] paėmė už tai, ką apriñko žmogų Aps. Apriñko šitą malūninyką – ką jis ten prisaugos Grv. Šiemet tai mus suvis apriñko Pst. Ale kai paprašysi, tai patį apriñks JnšM. Tę dieną apriñko tą dvarą Prng. Vienus metus ir mane apriñko Šlčn. Mažu kas apriñko tę namus Lz. Ir vaikai Izraelio … aprinko (aprinkinėjo, applėšė) abazą BB1Sam17,53.pavogti: Bernai apriñko mūsų kalnius, veilokus Pst.refl. tr., intr. susigrobti: Apsriñko Onelės turtą svetimi Dglš. Apsriñko, per brolį nuvažiavę, tada brolio nereikia Dglš. 7. aprengti, apvilkti: Vaikelius aprėdė, apriñko ir parvažiavo par marias Grv. Apriñko diedą kap poną, ė bobą kap ponią Aru15(Grv). | refl.: Mergaitės apsriñko tautiškais rūbais Grv. Jaunoji laukia jaunojo dar neapsriñkę Lz. Regi – ką kas baltai apsriñkęs stov Grv. 8. refl. apsitaisyti kuo (maskuojantis): Cigonkom apsriñkę vaikščioja [per Užgavėnes] LKKXIII27(Grv). 9. aptvarkyti, apvalyti: Apriñkit jūs padą didumą, reiks rugiai vėtyt Trgn. Reikia stalas apriñkt Klt. Apriñk kambarį Db. | refl.: Reikia pirkioj apsriñkt Dglš. 10. refl. apsistoti, apsigyventi: Nebuvo kur apsiriñkt [, atvažiavus į naują vietą] Grv.
◊ kudlàs apsiriñkti apsipešti, apsimušti: Apsìrenka kartais [vaikai] kudlàs Grd.
\ rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; papanurinkti; parinkti; paparinkti; padrinkti; perrinkti; pierinkti; prarinkti; pririnkti; papririnkti; razrinkti; parazsirinkti; paparazrinkti; surinkti; pasusirinkti; papasusirinkti; užrinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aprinkti — apriñkti vksm. Žmónės jaũ apriñko ri̇ešutus, daug neberàsite …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprinkdyti — 1. tr. apravėti, aprankioti: Jau bulbas reikia aprinkdyt (apraustyti piktžoles) Rod. 2. žr. aprinkti 5: Apiekūnus apriñkdo, kad niekas nemušdyt [našlaičių] Asv. 3. žr. aprinkti 6: Nemčiai ejo naktimi, apriñkdė daug Dv. Jos svirną apriñkdė Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprinkimas — aprinkìmas sm. (2) Q167, Sut, I 1. N → aprinkti 4: Valgys ir gers, ką norės, be apirinkimo valgymų DP13. Duomi ant aprinkimo (laisvai, savo nuožiūra pasirinkti) SD198. | refl.: Dėl apsirinkìmo sau paniškos išvažiavo į tolimą šalį BM274(Šlv). 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgaudyti — 1 apgaudyti tr. 1. šiek tiek išgaudyti: Perdien žuvavo, du ežeru apgaudė Lp. | Katės gerokai peles apgaudė rš. | refl.: Apsigaudė kiek musės, nebelenda Ėr. 2. šiek tiek aprinkti: Reikės apgaudyt (apravėti) žoles Ėr. Apgaudo [kasėjai] didžiąsias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibrukniauti — tr. aprinkti bruknes: Čia jau apibrukniauta, kur ne kur uogelę pamatysi Mlt. | refl.: Pušynėlis jau apsbrukniãvo, reiks eit toliau Mlt. brukniauti; apibrukniauti; išbrukniauti; nubrukniauti; pabrukniauti; prabrukniauti; pribrukniauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkiaušiniauti — intr. aprinkti kiaušinius: Šuva jau visur apkiaušiniãvo (aprinko ir suėdė kiaušinius) Prn. kiaušiniauti; apkiaušiniauti; iškiaušiniauti; pakiaušiniauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplasyti — tr. Skd aprinkti, aprankioti: Aplasiaũ kanapius, t. y. aprinkau J. Perrenku, aplasau SD18. | refl. prk.: Apsilasė senieji, išmirė Žeml. lasyti; aplasyti; įlasyti; išlasyti; nulasyti; palasyti; perlasyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplemti — 1 aplemti, àplemia, aplėmė tr. 1. iš anksto pranešti, pasakyti: Tada mirdamas [tėvas] pavadino pas savęs sūnus visus tris palaiminti ir aplemti laimą, kaip tur dėl savęs pačias aprinkti BsPII53. 2. iš anksto numatyti, atspėti: Žmogus nėkumet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprankinėti — iter. dem. aprinkti 1: Būte buvo [Kolorado vabalų], po biškį aprankinėjom Erž. rankinėti; aprankinėti; parankinėti; perrankinėti; surankinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”